Saturday, April 13, 2024

Những lệnh NET hay dùng để quản lý Windows

CÁC VÍ DỤ LỆNH LỆNH ĐỂ QUẢN LÝ NGUỒN CỬA SỔ

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn 27 ví dụ về lệnh net quan trọng để quản lý tài nguyên Windows. Nếu bạn là một người yêu thích dòng lệnh Windows thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thích bài viết này. lệnh net trong Windows được sử dụng để quản lý nhóm, người dùng, chính sách tài khoản, v.v. Bạn có thể sử dụng lệnh này không chỉ cho tài nguyên hệ thống cục bộ mà còn cho tài nguyên miền của bạn. Chúng ta sẽ thấy một số ví dụ về lệnh net thú vị trong phần dưới đây. Thông tin thêm về tài liệu của Microsoft .

Ví dụ 1: Cách khởi động dịch vụ trong Windows bằng lệnh net

Nếu bạn muốn bắt đầu một dịch vụ trong windows thì bạn cần sử dụng  net start <service> cú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi đang khởi động Windows Update Service bằng cách sử dụng  net start wuauserv lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 2: Cách dừng dịch vụ trong Windows bằng lệnh net

Nếu bạn muốn dừng một dịch vụ trong windows thì bạn cần sử dụng  net stop <service> cú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi đang dừng Dịch vụ Windows Update bằng cách sử dụng  net stop wuauserv lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 3: Cách thêm người dùng cục bộ vào hệ thống

Nếu bạn muốn thêm bất kỳ người dùng cục bộ nào vào hệ thống thì bạn cần sử dụng  net user <user_name> <password> /add cú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi đang thêm TSA người dùng cục bộ với mật khẩu   bằng   lệnh như hình dưới đây Tsa@123net user TSA Tsa@123 /add

 

Ví dụ 4: Cách lấy danh sách tất cả người dùng trong hệ thống

Bạn có thể sử dụng  net user lệnh để kiểm tra tất cả người dùng cục bộ trong Hệ thống.

 

Ví dụ 5: Cách thay đổi mật khẩu người dùng trong Windows bằng lệnh net

Bạn cũng có thể thay đổi thông tin đăng nhập người dùng bằng lệnh net trong Windows. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ thay đổi mật khẩu của người dùng  TSA thành  Tsa#123 sử dụng  net user TSA Tsa#123 lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 6: Cách xóa người dùng khỏi hệ thống

Nếu bạn muốn xóa một người dùng cục bộ khỏi Hệ thống thì bạn cần sử dụng  net user <user_name> /delete cú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi đang xóa người dùng  tsa bằng  net user tsa /delete lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 7: Cách lấy danh sách tất cả các nhóm cục bộ

Để lấy danh sách tất cả các Nhóm cục bộ, bạn có thể sử dụng  net localgroup lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 8: Cách lấy danh sách tất cả các thành viên của một nhóm cục bộ

Nếu bạn muốn kiểm tra danh sách tất cả các thành viên của một nhóm cục bộ thì bạn cần sử dụng  net localgroup <group_name> cú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi đang kiểm tra danh sách tất cả các thành viên của  Administrators nhóm bằng  net localgroup Administrators lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 9: Cách thêm người dùng vào nhóm cục bộ

Sử dụng lệnh net, bạn cũng có thể thêm người dùng vào một nhóm cục bộ. Trong ví dụ này, chúng tôi đang thêm một Người dùng  TSA vào  Administrators nhóm bằng  net localgroup administrators TSA /add lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 10: Cách xóa người dùng khỏi nhóm cục bộ

Nếu bạn muốn xóa người dùng khỏi một nhóm cục bộ thì bạn cần sử dụng  net localgroup <group_name> <user_name> /del cú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi xóa người dùng  TSA khỏi  administrators nhóm bằng cách sử dụng  net localgroup administrators TSA /del lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 11: Cách lưu tất cả các thành viên nhóm của người dùng miền hiện tại trong một tệp

Nếu bạn muốn lưu tất cả các thành viên nhóm của người dùng miền hiện tại trong một tệp thì bạn cần sử dụng  net user /domain <user_account> >> <file.txt>cú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi đang lưu tất cả các nhóm mà người dùng Techsecurity.asia là thành viên trong một tệp được gọi  groupname.txt bằng cách sử dụng  net user /domain Techsecurity.asia >> groupname.txt lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 12: Cách lưu tất cả các thành viên của một nhóm trong một tệp

Bạn cũng có thể lưu thông tin chi tiết về các thành viên của nhóm trong tệp bằng cách sử dụng toán tử chuyển hướng. Trong ví dụ này, chúng tôi đang lưu tất cả các thành viên của  ITGroup một tệp  abc.txt bằng  net group ITGroup /domain >c:\abc.txt lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 13: Cách sao chép nội dung từ hệ thống khác 

Nếu muốn, bạn cũng có thể sao chép nội dung từ hệ thống khác bằng  net use lệnh. Trong ví dụ này, chúng tôi đang sao chép toàn bộ  c nội dung ổ đĩa của  DESKTOP-THKO9hệ thống trong thư mục hiện tại của hệ thống bằng lệnh net use \\ DESKTOP-TSA \c$ * /USER:TSA\Techsecurity.asia như hình dưới đây.

GHI CHÚ:

Xin lưu ý rằng ở đây tôi đang sử dụng tài khoản miền TSA để sao chép tất cả các tệp và thư mục từ hệ thống DESKTOP-TSA sang hệ thống hiện tại

 

Ví dụ 14: Cách chia sẻ thư mục với quyền cụ thể 

Bạn có thể chia sẻ một thư mục với một số quyền cụ thể sau đó bạn có thể sử dụng  net share lệnh dưới đây. Trong ví dụ này, chúng tôi đang chia sẻ công khai  s:\Public tệp với  GRANT quyền truy cập được cấp để  Everyone sử dụng  net share Public=s:\Public /GRANT:Everyone,FULL lệnh như được hiển thị bên dưới.

 

Ví dụ 15: Cách chia sẻ thư mục với bí danh

Nếu bạn đang muốn chia sẻ một thư mục bằng một số bí danh thì bạn cần sử dụng cú pháp net share sharename = drive: path  . Trong ví dụ này, chúng tôi đang tìm cách chia sẻ một tệp  tsa có sẵn trong  d ổ đĩa với bí danh  tsa bằng  net share tsa="d:\tsa  lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 16: Cách Ngừng Chia sẻ Thư mục

Nếu bạn muốn dừng chia sẻ một thư mục thì bạn cần sử dụng  net share <folder_name> /delcú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi ngừng chia sẻ thư mục TSA bằng net share TSA /del lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 17: Cách kiểm tra tất cả các thư mục được chia sẻ

Nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các thư mục chia sẻ thì bạn cần sử dụng  net share lệnh như hình 

 

Ví dụ 18: Cách kiểm tra xem tài khoản người dùng có bị khóa hay không

Nếu bạn muốn kiểm tra tài khoản người dùng có bị khóa hay không thì bạn cần kiểm tra  "Account Active" trạng thái từ  net user /domain <user_name>lệnh. Trong ví dụ này, chúng tôi đang kiểm tra tài khoản người dùng TSA bằng cách sử dụng net user /domain Techsecurity.asia | find /i "Account active" lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 19: Cách thêm nhóm vào người dùng miền

Nếu bạn muốn thêm một nhóm vào người dùng miền hiện tại thì bạn cần sử dụng  net group <group_name> <user_name> /add /domaincú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi đang thêm “Nhóm truy cập Internet” cho người dùng Techsecurity.asiabằng  net group "Internet Access Group" Techsecurity.asia /add /domain lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 20: Cách mở khóa tài khoản người dùng miền

Nếu bạn muốn mở khóa tài khoản người dùng miền hiện tại thì bạn cần sử dụng  net user <user_name> /DOMAIN /ACTIVE:YESlệnh như hình dưới đây. Trong ví dụ này, chúng tôi đang mở khóa tài khoản TSA của người dùng bằng net user TSA /DOMAIN /ACTIVE:YES lệnh.

 

Ví dụ 21: Cách kiểm tra xem người dùng miền có đang hoạt động hay không

Nếu bạn muốn kiểm tra người dùng tên miền hiện tại có đang hoạt động hay không thì bạn cần sử dụng  net user <user_account> /domain | FIND /I "Account Active" cú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi đang kiểm tra  tsa tài khoản người dùng bằng cách sử dụng  net user TSA /DOMAIN | FIND /I "Account active" lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 22: Cách liệt kê tất cả các nhóm làm việc trong miền hiện tại

Nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các nhóm làm việc trong miền hiện tại thì bạn cần sử dụng  net view /domain lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 23: Cách kiểm tra thời gian đăng nhập lần cuối của người dùng trong miền hiện tại

Nếu bạn muốn kiểm tra Thời gian đăng nhập của bất kỳ người dùng nào trong miền hiện tại thì bạn cần phải tìm  "Last Logon" từ  net user <user_name> /domain đầu ra. Trong ví dụ này, chúng tôi đang kiểm tra thời gian đăng nhập cuối cùng của người dùng  TSA bằng cách sử dụng  net user TSA /domain | findstr /C:"Last logon" lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 24: Cách kiểm tra danh sách các dịch vụ có thể định cấu hình

Nếu bạn muốn kiểm tra danh sách các dịch vụ có thể cấu hình thì bạn cần sử dụng  net config lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 25: Cách Kiểm tra Thống kê Máy trạm

Nếu bạn đang muốn kiểm tra số liệu thống kê đầy đủ của máy trạm thì bạn cần sử dụng  net stats workstation lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 26: Cách xóa ổ đĩa hiện được ánh xạ

Nếu bạn đang tìm cách hủy ánh xạ ổ đĩa hiện được ánh xạ thì bạn cần sử dụng  net use <drive>: /del cú pháp. Trong ví dụ này, chúng tôi đang giải nén  E ổ đĩa bằng  net use e: /del lệnh như hình dưới đây.

 

Ví dụ 27: Cách kiểm tra tất cả các tùy chọn có sẵn bằng lệnh net

Nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các công tắc có sẵn bằng lệnh net thì bạn cần sử dụng  net help lệnh như hình dưới đây.

Thien Tek95
Thien Tek95https://trungthienit.com/
Tôi là Thien Tek, Tôi thích công nghệ bảo mật. Tôi đã hoàn thành thành công tất cả các yêu cầu và tiêu chí đối với Hacker có đạo đức được EC-Council chứng nhận , xem tại đây. Chứng nhận Hacker đạo đức Liên hệ với chúng tôi: 0902 03 1995
Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here